Obchodní podmínky a GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE.)

 I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup fyzických produktů, e-booků (elektronických knih) a elektronických produktů jako jsou různé To-Do-listy (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.uklidproklid.eu

 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.uklidproklid.eu souvisí.

 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. 
   

II. Důležité pojmy (definice)

 1.  PRODÁVAJÍCÍ.
  Prodávajícím je: Úklid pro klid, s.r.o.
  Zastoupená Ing. Kateřinou Brožovou
  IČ: 17152755
  DIČ: CZ17152755, plátce DPH
  Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
  Zapsaný u krajského soudu v Brně, spisová značka C128746
  Provozovna a adresa pro doručování: Jezeřany-Maršovice 325, 671 75
  Telefon: +420 739 562 270
  Adresa pro doručování elektronické pošty: info@uklidproklid.eu

 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.uklidproklid.eu uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. 


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Prodávající provozuje e-shop.

 2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. 
  a) Pro objednání produktů přes e-shop slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů, případně zakliknutím produktu/ů v objednávkovém formuláři), údaje pro dodání fyzických produktů (zejména dodací adresu, liší-li se od kontaktní/fakturační), zvolíte způsob úhrady.

  b) Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko příslušné tlačítko, kterým se zavazujete k platbě za objednané zboží.

  c) O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

  d) V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

  e) Fyzické produkty mohou být nabízeny k prodeji i formou předprodeje či předobjednávky. Tato informace je zřetelně uvedena v popisu produktu. Při tomto způsobu prodeje probíhá objednávka stejným způsobem jako standardní objednávka, tedy dle bodu III. 3 a)-d) VOP. 

  f) Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě fyzického produktu, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebylo možné jejich doplnění. V případě, že by nebyl produkt skladem, ale bylo by plánováno nebo již v realizaci doplnění zásob, informovala bych vás předem telefonicky nebo e-mailem o možném termínu dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání anebo pokud již produkt kvůli úplnému vyprodání nelze dodat, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 10 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.

 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná

 IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U fyzických produktů se k ceně připočítá i cena za doručení dle vybraného způsobu dopravy. Konečná cena je uvedena v objednávce. U elektronických produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.  

 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit a vrátit vám peníze neprodleně na účet. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 • Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
 • Online bankovním převodem, tzv. bankovní tlačítka (platba se provede ihned).

Platební metody Bezhotovostně platebními kartami a Online bankovním převodem jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., www.comgate.cz/cz/platebni-brana, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Případně reklamace nebo dotazy k platbám je možné směřovat ke společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v Eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.
  Po přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.


V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
  Při koupi ostatních produktů bude zboží expedováno způsobem, který jste si zvolili – vybranou kurýrní službou.

 2. DODACÍ LHŮTA. E-book a elektronický produkt bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Obsah produktu bude kupujícímu dodán jednorázově. Stávajícím kupujícím nevzniká automatické právo na zasílání aktualizace elektronických produktů.
  Pokud jste objednali fyzický produkt, bude vám odeslán nejpozději pátý pracovní den poté, kdy mi dorazila platba kupní ceny. V případě předprodeje či předobjednávky bude produkt odeslán nejpozději sedmý pracovní den poté, kdy mi dorazila platba kupní ceny. Doručení trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny. 
 1. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu pouze v případě prodeje fyzických produktů. Konkrétní částka je uvedena u vybraného způsobu dopravy přímo při vyplňování objednávky.

 2. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u fyzického produktu zkontrolujte, zda není poškozený a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf.
 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste produkt převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na info@uklidproklid.eu nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Právo na odstoupení se nevztahuje na elektronické produkty.

  Odstoupit od smlouvy či využít garanci spokojenosti lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 1. Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě fyzického produktu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zakoupený produkt, který jste ode mě obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku! Náklady na vrácení fyzického produktu nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený, nepoužitý a neopotřebený, a je-li to možné, pak i v původním obalu. K produktu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o produkt u nás zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti.

  Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy.

  Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám produkt vrácený poškozený, použitý, opotřebený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 2. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy nebo využití garance spokojenosti vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených.

  Pokud byla předmětem Smlouvy koupě fyzického produktu a vy jste při jeho objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktu.

  Nejsem však povinna vám peníze vrátit dříve, než mi produkt předáte zpět anebo prokážete, že jste mi ho zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím zpět na účet bankovním převodem.

 3. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 4. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

 5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 3. Jako Prodávající zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady.
  V případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.

  Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část..

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit telefonicky, e-mailem na elektronickou adresu info@uklidproklid.eu nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II odst. 1 VOP.  Je-li předmětem reklamace fyzický produkt, prosím doručte ho poštou či obdobným způsobem na mou adresu uvedenou v čl. II odst. 1 VOP.

 7. Pokud vám nebyl elektronický produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, pak mě prosím informujte na e-mailu info@uklidproklid.eu a bezodkladně produkt odešlu.

IX. Ostatní ujednání

 1. Hodnocení e-shopu probíhá na nezávislém webu Heureka a pravost recenzí ověřujeme na základě provedených objednávek (recenze jsou spárované s objednávkou). V interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@uklidproklid.eu

 2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem (tzv. GDPR), který naleznete zde.

 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2024. 
   

Ing. Kateřina Brožová, jednatelka a majitelka
Úklid pro klid, s.r.o.

 

(Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde. Více - čl. VII, bod 1)